۱۳۸۷ آذر ۲۲, جمعه


سحر بو د و سپید ا ر ا ن ِ ز یبا
ِ
پرافشان رقص رقصان دشت وصحرا


به شبنم پونه هاتن می تکاندند

فر ا ز تپه ها ی سنگ خا ر ا


پرستویی پر ش ر ا با ز میکر د

به روی آ شیا نش روی ا فر ا


صد ا ی پا ی خورشید ازسرکوه

به خوا ب د ره می غلطید شید ا


بها ر ا ن می شکفت ازریشه خاک

به مثل چشمه ای آ ب گو ا ر ا


به دشت اطلسی ها اسب میرا ند

نگا ه کو د کی بر با ل ر و یا


به زیر سایبا نی ا ز گل سر خ

سر م بر سینه عر یا ن سا را


به عطر بوسه هایش میشدم مست

به مثل موج د ر آ غو ش د ر یا


کسی ا ّما تکا نم د ا د و گفتا :

هنو ز م خو ا ب می بینی توآ یا
.
22 آذر 1387

هیچ نظری موجود نیست: