۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

زندگی با دوستت دارم جهان آغاز شد


واژه ها را یک به یک آماده سازی میکنم
با خد ا یم  گاهگاهی  عشقبا زی  میکنم
جامی از خورشید را در قعر شب سر میکشم
ماه را از پنجره با بوسه در بر میکشم
پیش ازاین این کهکشان یک تکه ای ازسنگ بود 
روح  تنهایی  به  دشت سایه ها دلتنگ بود
آسمان خاکستری از کوهه های دود  بود
این زمین سیاره ای تاریک و مرگ اندود بود
ناگهان  نوری  درخشید آتشی آمد پدید
در سرود آذرخشان گل به توفانها دمید
زندگی با دوستت دارم جهان آغاز شد
دوستت دارم جهان سرمنشاء پرواز شد
آبشاران  بر فراز  قله ها  پیدا  شدند
از  طنین کاکلی ها  دشتها  زیبا شدند
آسمان در بامدادان جنگلی الماس شد
دل میان دیده ها دریایی از احساس شد
ارغوان خورشید را در بازوان خود فشرد
حس خوب دوستت دارم به دلها ره سپرد

عشق عطر نسترنها در سحرگاهان هواست
اشک چشمان کبوتر ها به پشت میله هاست
عشق  یعنی انفجار سینه ی پروانه ها
بال و پر در شعله ها  تا بینهایتها  رها
تشنگی را سرکشیدن با لبانی پر عطش
چشمه سارنور گشتن در شبان بی تپش
در عبور سینه سرخان در افقهای  بهار
عطر باران را بغل کردن به خاک شوره زار
میشود هر انتها در معبرش بی انتها
مثل رودی در رگان کهکشانها در هوا 

واژه ها را یک به یک آماده سازی میکنم
من به شعرم  گاهگا هی  عشقبا زی میکنم

علت زلزله در روی زمین میگردند


ایهاالناس به هرگوشه خبر در خبر است
بیضه مکتب اسلام جهان در خطر است
دختران لخت و پتی سر به سر ایرانند
از دل و دیده خدا را همه جا میرانند
                                             باعث شل شدن پایه دین میگردند                   
                                    علت زلزله در روی زمین میگردند
زلف آشفته شان شانه شان افشان است
آتش وسوسه در پیکره ی ایمان است
مرمر سینه شان رقص کنان لرزان است
به خدا دست گهنکار خود شیطان است
                                                   باعث شل شدن پایه دین میگردند
                                                   علت زلزله در روی زمین میگردند
قرشان روی کمر حربه استکبار است
امت خفته ما تیغ کشان بیدار است
آمد از غیب  عزیزان  مسلمان  فرمان
صف به صف پیروجوان صیغه کنید ای مردان
                                                 باعث شل شدن پایه دین میگردند 
                                                     علت زلزله در روی زمین میگردند
آن از آن لهو ولعب تا به سحر در شب شان
این از این وسوسه ها خفته کنار لبشان
از سر و صورتشان مقنعه را بردارند
فکر آزادی همه لال شوم  سر دا رند
                                                   باعث شل شدن پایه دین میگردند
                                                        علت زلزله در روی زمین میگردند

مهدی یعقوبی