۱۳۹۴ آذر ۵, پنجشنبه

به شراب سرخ شیراز
به ستاره گان شبانگاه
لب برکه های زیبا
به نگاه بچه آهو
به طلوع نقره ماه

به شکوه دره و کوه
به سپیده در بهاران
به نسیم صبحگاهی
غزل زلال باران

به طنین جویباران  به کنار دشت و صحرا
ابدیت نگاهت  به کرانه های رویا

به قناریان عاشق 
سر شاخه های سرسبز
به شکوفه های نارنج
که به شانه های بادند 
پر و بال شاپرکها که همیشه شاد شادند 
به ترنمات مستی
به شراب سرخ شیراز 

به لهیب آرزوها
به دل پرندگانی که میان موج و توفان
به شبانه پر گشودند
و به لب سرود خورشید
دل رعدها سرودند

که به عهد هر گل سرخ 
به همیشه من بمانم
و از عشق جاودانه
دم مرگ خود که حتی 
سر دار هم بخوانم 

مهدی یعقوبی