۱۳۹۳ آذر ۲۱, جمعه

از نام شما شیخان جز ننگ نخواهد ماند
از نام شما شیخان  جز ننگ نخواهد ماند
جز لعنت بی پایان جز ننگ نخواهد ماند
مشتی همه بی وجدان از طایفه دزدان
از هستی تان شیخان  جز ننگ نخواهد ماند
از نام شما فردا  بعد از شب دهشتزا
در حافظه ایران  جز ننگ نخواهد ماند
ای گند همه اعصار اشرار جنایتکار
از یاد شما دیوان جز ننگ نخواهد ماند
جز مرگ و تباهی ها آوار سیاهی ها
در لوش ولجن جنبان جز ننگ نخواهد ماند
ای دسته ی قاتلها  از نام شما دلها 
یا بر لب هر انسان جز ننگ نخواهد ماند
چون لکه ننگینی پیشانی تاریخید
از نکبت تان دوران جز ننگ نخواهد ماند
جز وحشت و جز زندان اعدام به هر میدان
ای پست تر از حیوان جز ننگ نخواهد ماند
از آنهمه کشتن ها از ارث شما تنها
در میهن پر توفان جز ننگ نخواهد ماند
لب نام خدا دارید اهریمن خونخوارید 
از دین شما خوکان جز ننگ نخواهد ماند

مهدی یعقوبی