۱۳۹۴ خرداد ۳۱, یکشنبه

دو صد لعنت که بر آخوند و ملا - مهدی یعقوبی
تن آدم بلرزد وحشت افزا
تو گویی می رسد روز مبادا
در آوار مهیب خشکسالی
بیابان می شود ایران زیبا
گلی حتی به گلدانی نماند
در آتش سوخت خواهد آرزوها
به زیر آفتاب سرخ و سوزان
کویر لوت گردد رود و دریا
بهار افسانه خواهد شد عزیزم
پرستویی نخواهد ماند اینجا
هیولای مهیب قحطی و فقر
گذارد خانه و کاشانه ها پا
به لب لبخندها خواهد که پژمرد
خسی حتی نروید میهن ما
ببارد هر کران خاکستر مرگ
جهنم در جهنم کوه و صحرا
مزن خود را به خواب هم میهن من
وطن نابود خواهد شد که فردا
بزن فریاد از دل تندرآسا
دو صد لعنت که بر آخوند و ملا

مهدی یعقوبی