۱۳۸۷ دی ۵, پنجشنبه


کاسه آبی برآشیان فاخته مینهم

وچترسایه سبزی

برآسمان یا د تو


***


اینک خودرا مثل خوشه گلی

از رواقهای غروبرنگ تبعید

درجانت پرتاب میکنم

وهزاران فرسنگ را به پلکی درمی نوردم
.
وبه آغوشت میکشم***


با عشق تو

بهاررا پایانی نیست
.
وپاییزرا ترنمی
.
.
.
درکومه های سرد

ترا به زیر خروارها یاس

به روز و روزگار برفی

مجنون وار می رقصم

وهفت آسمان منجمد را به آتش میکشم


***


از دورهای دور

آوازت رامیشنوم

وپنجره را که باز میکنم

هزاران قناری عاشق

به تکدرخت تنهایی ام می نشینند


و به معراج شادی ام

بر کوههای برفپوش

چشمه ها فواره میزنند


***


باتوبرج وباروهای هراس فرومیریزند

وچله های اندوه بپایان میرسند

وشکوفه های سیب


به سرمای خانه هجوم میبرند

وشهابهای بی خاکستر

نوربارانمان میکنند


***


اینک
.
.
از پشت پلک غروب

شب اندک اندک فرا میرسد

ومن مسحورازخاطرات تو

برواحه های نور

باچشمان بسته بیدار میشوم


نگاه کن
افقها شکسته اند

ومن به ساعتی بی عقربه

درتو ادامه مییابم


.
25دسامبر2008

۱۳۸۷ آذر ۲۲, جمعه


سحر بو د و سپید ا ر ا ن ِ ز یبا
ِ
پرافشان رقص رقصان دشت وصحرا


به شبنم پونه هاتن می تکاندند

فر ا ز تپه ها ی سنگ خا ر ا


پرستویی پر ش ر ا با ز میکر د

به روی آ شیا نش روی ا فر ا


صد ا ی پا ی خورشید ازسرکوه

به خوا ب د ره می غلطید شید ا


بها ر ا ن می شکفت ازریشه خاک

به مثل چشمه ای آ ب گو ا ر ا


به دشت اطلسی ها اسب میرا ند

نگا ه کو د کی بر با ل ر و یا


به زیر سایبا نی ا ز گل سر خ

سر م بر سینه عر یا ن سا را


به عطر بوسه هایش میشدم مست

به مثل موج د ر آ غو ش د ر یا


کسی ا ّما تکا نم د ا د و گفتا :

هنو ز م خو ا ب می بینی توآ یا
.
22 آذر 1387

۱۳۸۷ آذر ۱۶, شنبه


عطرت را که در آغوش میگیرم

پرندگان بال می افشانند

وجهان عاشق میشود


***


اسکندر چه بیهوده درهزارتوی ظلمت

به جستجوی آب حیات میرفت

ونرون با هفت آسمان رویایش


***


من لبان عطشناک رودم

وتوروح زلال دریاها

ترا میبوسم

وامواج شکفته میشوند


***


بی تو ماه

سنگ وکلوخه ای بیش نیست

وبهار بی شکوفه وباد


***


سربه زیر بالهای کبوترانه ات که مینهم

سرمای کبود در من آب میشود


و در خواب جزایری از نیلوفر

بیدار میشوم


***


دوستت دارم

وستونهای سنگی اندوه فرومیپاشند

ومرزها بپایان میرسند


***


به بوسه ای

صندوقچه دلت را گشودم

وبه گنجینه ای ناتمام دست یافتم


دوستت دارم


.

این شعردر سال هزاروسیصدوهفتاد سروده شده است .