۱۳۹۷ دی ۷, جمعه

من عشق را تقدیم ایران می کنم

چون موج های سهمگین کولاک و توفان می کنم
سدهای راهم را همه از خشم ویران می کنم
با بغض هایی در گلو از دین و مذهب در ستوه
من بر خدای تازیان توفنده طغیان می کنم
در جنگ مرگ و زندگی با لشکر جهل و جنون
غرنده تر از شیرها رو سوی میدان می کنم
دیوانه وار و خشمگین شلاق بر پشتم زنید
چون بردگان عاصی ام ناگاه عصیان می کنم
در چنبری از وعده ها دینم مرا در بند کرد
خود را رها از بندها با چنگ و دندان می کنم
آخوندهای هرزه را با مذهب و آیینشان
از  ژرفنای روح در زنجیر غثیان می کنم
ایل و تباری شاعرم زندیق و دهری کافرم
در راه آزادی که من ترک سر و جان می کنم
هر لحظه هر دم هر نفس بیزارم از بند و قفس
در دل که با خورشید شبها عهد و پیمان می کنم
در هر کویر تشنه ای میجوشم همچون چشمه ای
رقصان و پاکوبان به لب آواز باران می کنم
من سر به پای شیخ ها هرگز نمی آرم فرود
 عالم که تنها پیروی از اصل وجدان می کنم
از وحشتی نامش خدا من در خودم زندانی ام
با نعره از قعر جگر ویران که زندان می کنم
با عطرهایی در بغل زنبیل هایی از غزل
نام بهاران را صدا بر لب زمستان می کنم
در دل سراسر آتشم در رگ که خون آرشم
من عشق را با مرگ خود تقدیم ایران می کنم

مهدی یعقوبی

۱۳۹۷ آذر ۱۳, سه‌شنبه

تغییر کن تغییر کن
برخیز و راه چاره کن تغییر کن تغییر کن
زنجیرها را پاره کن تغییر کن تغییر کن
از آسمان هرگز کسی دستت نمی گیرد جهان
خود دردها را چاره کن تغییر کن تغییر کن
چون موج های بیقرار سر از دل دریا بر آر
یورش به سنگ خاره کن تغییر کن تغییر کن
نور حقیقت را  که در  ژرفای شب کن جستجو
خوف و خطر همواره کن تغییر کن تغییر کن
بشکن در تنگ قفس در اوج ها پرواز کن
صیاد را بیچاره کن تغییر کن تغییر کن
 بگذر نخست از جان خویش در راه آزادی به پیش
نفرین که بر خونخواره کن تغییر کن تغییر کن
مرداب خاموشی نمان دریا صدایت می زند
خود را رهش آواره کن تغییر کن تغییر کن
در هر کویر تشنه ای آواز باران را بخوان
چون چشمه ها فواره کن تغییر کن تغییر کن
در راه عشق و عاشقی یک لحظه هم خامش نمان
توفان شب قداره کن تغییر کن تغییر کن
ناممکن عالم ممکن است دست از تلاش هرگز مدار
فریاد دیگر باره کن تغییر کن تغییر کن
مهدی یعقوبی

۱۳۹۷ مهر ۱۷, سه‌شنبه

در جستجوی نورمبهوت در بیکران تاریکی
و رویاهای سرگردان

مثل سنگپاره ای در کهکشانهای ناشناخته
از ظلمتی به ظلمتی تاب می خورم
در جستجوی نور

در گسترای تنهایی
و التهاب سکوت
نظر که تا به خود می کنم
وحشتم می گیرد
و خاکستر و خاموشی ام محصور

می روم
بی آنکه بدانم از کجا آمدم و چرا؟
و اینکه در فراسوی مرگ 
جهان دیگری آیا!؟

زندگی اما
مکاشفه ای درخشان بود
در برزخ دو عدم
و راز جهان ناگشوده ماند تا
که عشق تجلی کرد
و من به ناگهان آنگاه
به نامنتها پرتاب شدم
به ابدیتی ژرف
در آنسوی ستارگان
و  یقین کردم
اگر که جسمم خاک شود
روحم خاک نخواهد شد
و ادامه خواهم یافت
در اشتیاق جاری زیستن
در نبض پرندگان
و گاه که خورشید برای همیشه خاموش شود
و زمین تاریک
جایی نمیدانم اما کجا
در منظومه های دور
یا سیاره ای ناشناخته
جوانه خواهم زد
شکوفه خواهم داد
ترانه خواهم خواند


زندگی اما
مکاشفه ای درخشان بود
در برزخ دو عدم
و راز جهان ناگشوده ماند تا
که عشق تجلی کرد

مهدی یعقوبی

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

مرگ
 آسمان تنها بود
دهکده بغض آلود
و چنار لب حوض
خفته در زیر پر و بال سکوت

پشت ارابه مرگ
کسی از آینه ها می آمد
جغد پیری به سر شانه تاریکش بود
و افقها که کبود

از دم پنچره گلدان افتاد
و ترک خورد و شکست
و کسی ناهنگام
تق و تق بر در زد

بر سر بام کبوتر ها می لرزیدند
دو قدم آنسوتر
رازقی ها لب حوض

مات و حیرت زده می ترسیدند
تپش قلبم را
می شنیدم آرام

چمدانی پر از خاطره در دستانم
از پس پرده ابر
نور مهتاب که بر ایوانم

با تبسم بر لب زمزمه کردم آنگاه :
عاقبت قاصدک از راه رسید
وقت رفتن شده است.

ناگهان رعدی زد
آسمان شد تاریک
همه سو  باد و  تگرگ

نوری از کهساران
در دو چشمم تابید
و پس از آن هرگز
کسی از من خبری را نشنید
رد پا یا اثری

مهدی یعقوبی

۱۳۹۷ مرداد ۱۹, جمعه

ما میهن خود که پس بگیریم
در کنج قفس اگر اسیریم
غرنده ولی به مثل شیریم
میدان نبرد بی نظیریم
بر سینه دشمنان چو تیریم

ما میهن خود که پس بگیریم

آرش به لبان ما خروشد
بابک به رگان ما بجوشد
پیراهن رزم را بپوشد
صد بار میان خون بمیریم
ما میهن خود که پس بگیریم

کشتید ولی که ما نمردیم
سوگند به نام عشق خوردیم
جان بر کف دست خود سپردیم
باران زلال در کویریم
ما میهن خود که پس بگیریم

هر روز دوباره بر که خیزیم
آتش که به راهتان بریزیم
خورشید همیشه شب ستیزیم
تحقیر و ستم نمی پذیریم
ما میهن خود که پس بگیریم

از  ترک و بلوچ و کرد غرّان
دل را بزنیم موج و توفان
ایران بشود دوباره ایران
هر رنگ و نژاد ما دلیریم
ما میهن خود که پس بگیریم

چون کوه به راه خصم خونخوار
در حفظ وطن همیشه بیدار
لبخند به لب که بر سر دار
شمشیر گلوی هر شریریم
ما میهن خود که پس بگیریم

مهدی یعقوبی