۱۳۹۸ فروردین ۱۸, یکشنبه

شعر کفر - مهدی یعقوبیدر نهفت دل تبدیده من
رعدها می غرند
موجهای سرکش
عاصی و شرزه که سر می کوبند

تار و پودم آتش
همه ذرات وجودم شده است
شعله هایی از خشم

من در این گستره سرد سکون
در پس پلک فرو بسته این پنجره ها
مرگ و خاموشی ها
نفسم می گیرد
شعر و موسیقی و نور
عطر هر خاطره ام می میرد

روح من در بند است
دین و ایمانم شد
بر دو دستم زنجیر
و خدا فرموده است
گردن هر مرتد
تیغه های شمشیر

عاصی ام من عاصی
میکشم نعره که از قعر جگر:

جان که بر روی لبم آمده از بند و قفس
پایه مذهبم از وحشت و ترس

من که در زندانم
در  دلم تندرهاست
میزنم بر سر طبل
مشت سنگینم را
قعر خاموشی شب

همه سو رخت عزا
همه جا ناله و آه
ماه پنهان شده در پشت و پس گله ای از ابر سیاه

شده یک قبرستان
وطن و میهن در زنجیرم
همه در تابوتند
روی لبها هذیان

من از این بتکده ها
من از این مرده پرستی هاتان بیزارم
ای همه بی خردان
اینهمه گور چرا
گنبد و قبر طلا
بر سر و سینه زدن
ضجه و شیون و آه
بر سر گور کسانی که تجاوز کردند
صد هزاران کشتند
نانتان را خوردند
دست و پا در زنجیر
زن و فرزندان را
به اسیری بردند
در پس نام خدا

با شمایم مردم
از چه رو خود را در خواب زدید
یا که وجدان هاتان در خواب است

چشم خود را نفسی باز کنید
در پی لقمه نانی که زنان دور حرم
تن فروشی بکنند
و شما خوشحالید
که سفر در  مکه
یا که در کرببلا
به زیارت رفتید
تف که بر غیرتتان


عاصی ام من عاصی
موج خون در رگ من می جوشد
این چه دین است چه دین
که شمایان دارید
این چه آیین و چه مذهب آخر
به دل و جان دارید


میهنم مهد شراب
مهد آزادی بود
کوی و برزن همه سو
خنده و شادی بود
نغمه و ساز و سرود
مهربانی همه سو جاری بود

کو، چه شد نوروزش 

شادی هر روزش
آنهمه هلهله ها
نغمه پیروزش


اینهمه گورستان
از کجا آمده است
اینهمه ریش و عبا
زوزه کرکسها
جه بلا بر سر ما آمده است

عاصی ام از همه چیز
آب از روی سرم بگذشته ست
کاسه صبرم لبریز شده ست
من سرم هم برود
زیر فرمان خدایی که به شمشیر به خاکم آمد
هرگز هرگز نروم
بنده هیچ کسی

نفسی هم نشوم

مذهب جهل و جنون
هر وجب از وجبش لجه خون
همه گفتارش زشت
همه پندارش زشت
همه کردارش زشت

ما همه دربندیم
در پس یک قفس نامریی
به بهشتی که پس از مرگ بما
مشتی عمامه به سر
وعده دادند همه خرسندیم

خونمان مسموم است
روحمان در زنجیر
مذهب تازی ها
شده زهری همه در رگهامان

به امام سر ماه
یا امام ته چاه
به جهان دل بستیم
همه تا خرخره در گندابیم
روح جنگاوری ما مرده است

رایت سرخ شرف
از کف خود دادیم
روبروی دشمن
زده زانو به زمین

لعنت یک تاریخ
در قفا ما داریم
ننگ تسلیم که بر روی جبین

عاصی ام من عاصی
در دلم تندرهاستما همه نامردیم
پشت پا بر شرف خود زده ایم
رایت بابک را 

از کف انداخته ایم
در غریو امواج

 کنج  ساحل ماندیم
پشت دیوار سکوت
چشم ها را بستیم

در شب قیراندود

ما خیانت کردیم
از هجوم شب غدار حمایت کردیم
ننگ مان باد که خاموشی ها
این فراموشی ها

زنده بادا شادی
زنده باد آزادی
زنده بادا انگور
رقص و پاکوبی و دست افشانی
جاودان بادا عشق
مستی و شعر و شراب
بربط چنگ و رباب

آمدند و به جنون میکده ها را بستند
کوچه پسکوچه که شمشیر به کف مستان را
دسته دسته کشتند
کوه و دریاها را
دشت و صحراها را
خنده بر لبها را
که به خون آغشتند

به زبان دگری
که سخن می گفتند
همه آتشکده ها را ویران
عاشقان را زندان
و به ما در وطن خویش عجم می گفتند
و خداشان وحشت
دینشان نفرت و کین
واژه هاشان ننگین
دل که تا دیده سراسر چرکین
نکبت از چهره شان می بارید
قحطی و مرگ و دروغ
و خداشان می گفت:
هر که اسلام نیارد بکشید
دست و پا را بدرید
زنشان را به غنیمت ببرید

چارده قرن گذشت
و هنوزم که به شمشیر هنوز
روز و شب هلهله زن
چنبر هول و ستم
هر دم هر لحظه که خون می خواهند

میهن من اما
با همه سختی ها
از مغول تا به همین تازی ها
یک نفس یک دمی تسلیم نشد
در دل آتش و دود
قدرتش عشقش بود
با همه بود و نبودش جنگید
قعر تاریکی ها
نغمه روی لبانش خورشید

زیر خاکسترها
باز بر می خیزد
باز هم توفانی از آتش
بر سر تازی ها می ریزد

میهن من ایران
میهن آزادیست
مذهب جهل و جنون را هرگز
در دلش جایی نیست
 

مهدی یعقوبی
 

۱۳۹۷ دی ۷, جمعه

من عشق را تقدیم ایران می کنم

چون موج های سهمگین کولاک و توفان می کنم
سدهای راهم را همه از خشم ویران می کنم
با بغض هایی در گلو از دین و مذهب در ستوه
من بر خدای تازیان توفنده طغیان می کنم
در جنگ مرگ و زندگی با لشکر جهل و جنون
غرنده تر از شیرها رو سوی میدان می کنم
دیوانه وار و خشمگین شلاق بر پشتم زنید
چون بردگان عاصی ام ناگاه عصیان می کنم
در چنبری از وعده ها دینم مرا در بند کرد
خود را رها از بندها با چنگ و دندان می کنم
آخوندهای هرزه را با مذهب و آیینشان
از  ژرفنای روح در زنجیر غثیان می کنم
ایل و تباری شاعرم زندیق و دهری کافرم
در راه آزادی که من ترک سر و جان می کنم
هر لحظه هر دم هر نفس بیزارم از بند و قفس
در دل که با خورشید شبها عهد و پیمان می کنم
در هر کویر تشنه ای میجوشم همچون چشمه ای
رقصان و پاکوبان به لب آواز باران می کنم
من سر به پای شیخ ها هرگز نمی آرم فرود
 عالم که تنها پیروی از اصل وجدان می کنم
از وحشتی نامش خدا من در خودم زندانی ام
با نعره از قعر جگر ویران که زندان می کنم
با عطرهایی در بغل زنبیل هایی از غزل
نام بهاران را صدا بر لب زمستان می کنم
در دل سراسر آتشم در رگ که خون آرشم
من عشق را با مرگ خود تقدیم ایران می کنم

مهدی یعقوبی

۱۳۹۷ آذر ۱۳, سه‌شنبه

تغییر کن تغییر کن
برخیز و راه چاره کن تغییر کن تغییر کن
زنجیرها را پاره کن تغییر کن تغییر کن
از آسمان هرگز کسی دستت نمی گیرد جهان
خود دردها را چاره کن تغییر کن تغییر کن
چون موج های بیقرار سر از دل دریا بر آر
یورش به سنگ خاره کن تغییر کن تغییر کن
نور حقیقت را  که در  ژرفای شب کن جستجو
خوف و خطر همواره کن تغییر کن تغییر کن
بشکن در تنگ قفس در اوج ها پرواز کن
صیاد را بیچاره کن تغییر کن تغییر کن
 بگذر نخست از جان خویش در راه آزادی به پیش
نفرین که بر خونخواره کن تغییر کن تغییر کن
مرداب خاموشی نمان دریا صدایت می زند
خود را رهش آواره کن تغییر کن تغییر کن
در هر کویر تشنه ای آواز باران را بخوان
چون چشمه ها فواره کن تغییر کن تغییر کن
در راه عشق و عاشقی یک لحظه هم خامش نمان
توفان شب قداره کن تغییر کن تغییر کن
ناممکن عالم ممکن است دست از تلاش هرگز مدار
فریاد دیگر باره کن تغییر کن تغییر کن
مهدی یعقوبی

۱۳۹۷ مهر ۱۷, سه‌شنبه

در جستجوی نورمبهوت در بیکران تاریکی
و رویاهای سرگردان

مثل سنگپاره ای در کهکشانهای ناشناخته
از ظلمتی به ظلمتی تاب می خورم
در جستجوی نور

در گسترای تنهایی
و التهاب سکوت
نظر که تا به خود می کنم
وحشتم می گیرد
و خاکستر و خاموشی ام محصور

می روم
بی آنکه بدانم از کجا آمدم و چرا؟
و اینکه در فراسوی مرگ 
جهان دیگری آیا!؟

زندگی اما
مکاشفه ای درخشان بود
در برزخ دو عدم
و راز جهان ناگشوده ماند تا
که عشق تجلی کرد
و من به ناگهان آنگاه
به نامنتها پرتاب شدم
به ابدیتی ژرف
در آنسوی ستارگان
و  یقین کردم
اگر که جسمم خاک شود
روحم خاک نخواهد شد
و ادامه خواهم یافت
در اشتیاق جاری زیستن
در نبض پرندگان
و گاه که خورشید برای همیشه خاموش شود
و زمین تاریک
جایی نمیدانم اما کجا
در منظومه های دور
یا سیاره ای ناشناخته
جوانه خواهم زد
شکوفه خواهم داد
ترانه خواهم خواند


زندگی اما
مکاشفه ای درخشان بود
در برزخ دو عدم
و راز جهان ناگشوده ماند تا
که عشق تجلی کرد

مهدی یعقوبی

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

مرگ
 آسمان تنها بود
دهکده بغض آلود
و چنار لب حوض
خفته در زیر پر و بال سکوت

پشت ارابه مرگ
کسی از آینه ها می آمد
جغد پیری به سر شانه تاریکش بود
و افقها که کبود

از دم پنچره گلدان افتاد
و ترک خورد و شکست
و کسی ناهنگام
تق و تق بر در زد

بر سر بام کبوتر ها می لرزیدند
دو قدم آنسوتر
رازقی ها لب حوض

مات و حیرت زده می ترسیدند
تپش قلبم را
می شنیدم آرام

چمدانی پر از خاطره در دستانم
از پس پرده ابر
نور مهتاب که بر ایوانم

با تبسم بر لب زمزمه کردم آنگاه :
عاقبت قاصدک از راه رسید
وقت رفتن شده است.

ناگهان رعدی زد
آسمان شد تاریک
همه سو  باد و  تگرگ

نوری از کهساران
در دو چشمم تابید
و پس از آن هرگز
کسی از من خبری را نشنید
رد پا یا اثری

مهدی یعقوبی