۱۳۹۷ خرداد ۲۳, چهارشنبه

ماتریس متقارن ادبی - شعری از مهدی یعقوبی


این شعر به صورت افقی و عمودی به یک شکل خوانده میشود
 الشعراء يتبعهم الغاوون
قران - الشعراء