۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

انقلاب چیست؟
انقلاب چیست؟
انقلاب راه های قانونی نیست
انقلاب نافرمانی مدنی و آشتی ملی نیست
انقلاب رادیو بی بی سی نیست
انقلاب توفان است
با سیلاب های بی پایان خشم 
و غرش سهمگین پابرهنگان 
در نبض آتشین خیابان ها
و زمین در زیر پایتان خواهد لرزید 

انقلاب اصلاح نیست 
رنگ آمیزی در و پنجره ها 
و تبسم های مصنوعی 
بر چهره های پلید
انقلاب مصالحه نیست
مطالبه تکه های استخوان از دهان گرگ