۱۳۸۷ شهریور ۳, یکشنبه


من به این عشق که برمیگردم
باز هم از پس این فاصله ها
دردل کوچه وپسکوچه خویش
شعله ور میگردم
***
من به این عشق که برمیگردم
از پس اینهمه شبهای سیاه
باکبوترهای خورشیدی
روبه البرز بلند
همسفرمیگردم
***
من به این عشق که برمیگردم
باز هم پاکوبان
دور میدانچه شهر
دست برگردن یاران قدیم
نغمه خوان میگردم
***
به امیدی که به یک روز بزرگ
دست من خواهد خورد
برتن حلقه در
کسی از پنجره ها خواهدگفت:
ای پرستوی مهاجر قدمت باد به چشم
زنده ام ای یاران
زنده ام ای ایران
هلند 1995

هیچ نظری موجود نیست: