۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه

ماتریس متقارن ادبی - palindromes ماتریس متقارن ادبی به شعری میگویند که به صورت 
افقی و عمودی به یک شکل خوانده میشود


شعر از مهدی یعقوبی


یک نمونه از
palindromes 


هیچ نظری موجود نیست: